-Obdchodné podmienky-

ÚDAJE O FIRME

Názov firmy (prevádzkovateľ Cukrari.sk): TLB Group s.r.o.
Sídlo firmy: Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava
IČO 46406212 / DIČ 2023384528 / IČ DPH SK2023384528 / Číslo účtu: SK2602000000002963146458

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č.:  77093/B (ďalej len Predávajúci).

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet na internetovej stránke www.cukrari.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci).

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.cukrari.sk.

Čl. 2
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.cukrari.sk. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

• objednanom tovare a jeho cene;
• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru;
• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu cukrari@cukrari.sk.

3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b. kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. množstvo objednávaného tovaru;

d. adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude prevzatý Kupujúcim v prevádzkarni na ulici Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava;

e. termín dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Čl. 3
STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 10 hodín po zadaní objednávky, a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Čl. 4
CENOVÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cukrari.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.cukrari.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.cukrari.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0,- €” alebo “1,- €”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Čl. 5
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti, alebo bankovým prevodom, pričom Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 70 EUR platbu v plnej výške vopred. Kupujúci poukáže dlžnú sumu na účet číslo SK2602000000002963146458 a ako variabilný symbol uvedie číslo elektronickej objednávky. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po splnení podmienky o úhrade a pripísaní dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

Čl. 6
DODACIE PODMIENKY

1. Spôsob odovzdania tovaru určuje Predávajúci:

a. osobný odber na prevádzke Cukrári.sk, Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava;

b. donáška firemným chladiarenským autom, ktorá je spoplatnená nasledovne:

 • A

 • 3,00 €

 • Petržalka

 • b

 • 4,00 €

 • Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Karlová Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, Lamač
 • C

 • 5,00 €

 • Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Čunovo
 • D

 • dohodou

 • Bratislava – okolie

2. V prípade, ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo určené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

3. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Čl. 7
TERMÍN DODANIA

Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie. V prípade predĺženia doby trvania dodania dlhšej ako 2 hodiny oproti požadovanému termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po informácii o omeškaní dodávky zo strany Predávajúceho. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (nehody, živelné pohromy a pod.).

Čl. 8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu predajne reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúry, alebo pokladničného bloku. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.